REGULAMIN SKLEPU

I  Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.rekodzielo-ludowe.pl   umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep  www.rekodzielo-ludowe.pl jest prowadzony przez firmę:
HALINA ŻWIRSKA” HALNA”
Rękodzieło Ludowe i Artystyczne

NIP  573-110-92-05
Regon  150596108

3. W dalszej części Regulaminu Sklep i Firma występują pod skróconą nazwą ”HALNA”.

II  Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka i następnie kliknięcie na przycisk "Zamówienie".
Aby poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika, które jednocześnie  umożliwia obserwację realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych  teleadresowych wraz z poprawnym, aktualnym  adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożone zamówienie.

3. Klient, składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, składa dla sklepu  HALNA ofertę nabycia zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Umowa z klientem jest zawierana w momencie, kiedy system sklepu internetowego wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez Klienta, warunki płatności oraz adres, pod który zostanie wysłane zamówienie.

4. Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu  3 do 14 dni roboczych. W przypadku, gdy produkt nie jest aktualnie dostępny, zamówienia dużej ilości produktów  lub nowego produktu (nie wymienionego w katalogach i galerii) lub wystąpienia okoliczności niezależnych od firmy HALNA a uniemożliwiających, w krótkim terminie, realizację złożonego zamówienia, nowy termin realizacji będzie uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi (nieistniejący e-mail, brak numeru  telefonu) nie będą realizowane.

6. Firma ”HALNA” zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień budzących wątpliwości. Jednocześnie niezwłocznie podejmie działania celem ich wyjaśnienia.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  www.rekodzielo-ludowe.pl  podane są w złotych polskich. Firma nie jest płatnikiem podatku VAT,  podane więc ceny netto są jednocześnie cenami brutto.

8. Firma  ”HALNA” za zakupiony towar wystawia  rachunek. Przy składaniu zamówienia koniecznym jest poprawnie podanie: danych odbiorcy indywidualnego lub firmy i numeru identyfikacji podatkowej  NIP.

9. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową. W szczególnych przypadkach  istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego wyrobu w siedzibie Firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z właścicielką sklepu internetowego (Haliną Żwirską), telefonicznie lub e-mailem.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych  na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. Cennik Poczty Polskiej znajduje się na stronie   Sklepu. Na życzenie Zamawiającego przesyłka może być wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.

12. Wpłaty należności za zamówiony towar należy dokonywać wyłącznie po potwierdzeniu i przyjęciu zamówienia przez Sklep.

III  Zwroty i reklamacje

 1. Zwrot towaru:
 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r.„O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r.). klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Produkt podlega zwrotowi, jeżeli jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, posiada oryginalne opakowanie (jeśli to możliwe), kompletne wyposażenie i akcesoria oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokumentu sprzedaży produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.  
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadkach określonych ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • W szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych  nośnikach danych,  po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 •  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami Ustawy spełnione przez Klienta będącego Konsumentem świadczenia zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Klient powinien wskazać w jaki sposób chce otrzymać zwrot.
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru, jeśli zachowane zostaną powyższe warunki. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

  

 1. Reklamacje
 • W celu sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji sklep ”HALNA” rekomenduje, aby reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu lub przesyłki powstałych podczas transportu Klient zgłaszał w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy produktu; niedochowanie wyżej wskazanego terminu nie powoduje utraty, ani ograniczenia ustawowych praw konsumenta.
 • W przypadku niezgodności produktu z umową Klient będący Konsumentem może składać reklamacje w formie pisemnej na adres sklepu ”HALNA”  lub poprzez formularz umieszczony na stronie Sklepu. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie  +48 608 387 985. HALNA ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez niego reklamacji. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu w ramach złożonej reklamacji, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany produkt niezwłocznie.
 • Spełnione przez Klienta będącego Konsumentem świadczenia zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

 1. "HALNA"  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   
 1. W przypadku zawierania umowy sprzedaży przez HALINA ŻWIRSKA ”HALNA” Rękodzieło Ludowe i Artystyczne z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady jest wyłączona.
 1. Do umów sprzedaży produktów zawieranych przez HALINA ŻWIRSKA ”HALNA” Rękodzieło Ludowe i Artystyczne w sklepie ”HALNA" stosuje się prawo polskie.

 

 IV  Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Firma HALINA ŻWIRSKA ”HALNA” Rękodzieło Ludowe i   Artystyczne. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia.

 V  Produkty

 1. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.rekodzielo-ludowe.pl  w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, jak również ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie "HALNA" oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

 VI   Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2013 roku.
 2. "HALNA" może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep "HALNA", który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej sklepu "HALNA". 
  Klient przy złożeniu zamówienia w sklepie HALNA zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z uniemożliwieniem korzystania ze sklepu "HALNA".

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzezone.

Wdrozenie: WEBPC-GROUP